1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Trzeźwa mama
– zdrowe dziecko

Fundacja „Zdrowie Dziecka” inauguruje społeczną kampanię informacyjno-edukacyjną, dotyczącą skutków spożywania alkoholu przez kobiety w trakcie ciąży. Rozpoczyna ją konferencja prasowa w formie panelu eksperckiego w dniu 9 września.

W Polsce rocznie rodzi się ok. 300 tysięcy dzieci, 0,3% to 900 dzieci z FAS – Alkoholowym Zespołem Płodowym (ang. Fetal Alcohol Syndrome). To poważny problem, którego wyłączną i jedyną przyczyną jest spożywanie alkoholu przez matkę, oczekującą na narodziny niemowlęcia.

Skutki wypicia nawet małej ilości alkoholu w trakcie ciąży, mogą nieodwracalnie odbić się na zdrowiu dziecka, powodując w przyszłości opóźnienia rozwojowe, skutkujące m.in niższym ilorazem inteligencji, jak również trudnościami z komunikacją czy uczeniem się. W przypadku zespołu FAS nie istnieją formy przyczynowego leczenia, możliwa jest jednak skuteczna profilaktyka – zachowanie abstynencji w trakcie ciąży całkowicie chroni przed wystąpieniem zespołu u dziecka.

Niemal ¼ kobiet spodziewających się potomstwa sięga po napoje alkoholowe. Aż 43% z nich częstowana jest nimi przez swoją rodzinę, a 36% – przez przyjaciół. Ponadto dwie trzecie kobiet nigdy nie zostało poinformowane przez swojego lekarza o szkodliwości picia alkoholu w trakcie ciąży, a warto wspomnieć, że każda jego ilość niesie ryzyko pojawienia się zaburzeń u dziecka. Łożysko w łonie matki broni dziecko przed wieloma toksynami oraz chorobami, jednak nie jest w stanie ochronić go przed alkoholem. Już po kilkunastu minutach od wypicia napoju alkoholowego jego stężenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki.

Chcąc przeciwdziałać coraz częściej pojawiającemu się u dzieci Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu, Fundacja Zdrowie Dziecka we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika (inicjator Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD w Krakowie) przygotowała kampanię społeczną, uświadamiającą konsekwencje picia alkoholu w trakcie ciąży. Kształtując postawę współodpowiedzialności za nowe życie wśród osób z otoczenia kobiet ciężarnych, kampania skierowana jest nie tylko do przyszłych matek oraz kobiet w wieku prokreacyjnych, ale również do ich partnerów, przyjaciół oraz rodziny.

Celem kampanii jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat FAS, poprawienie świadomości społecznej w kwestii skutków picia alkoholu przez kobiety w ciąży, oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za nowe życie wśród społeczeństwa. Fundacja „Zdrowie Dziecka” powołała w tym celu specjalną Radę Ekspercką, składającą się ze specjalistów różnych dziedzin naukowych. Organizatorzy zaprosili do poparcia akcji również oddziały położnicze, szkoły rodzenia, gabinety ginekologiczne oraz jednostki profilaktyki i terapii uzależnień w Krakowie. W miejscach biorących udział w kampanii znajdą się plakaty oraz broszury edukacyjno-informacyjne zredagowane z pomocą członków Rady Eksperckiej, przedstawiające spojrzenia na problem różnych ekspertów m.in. pediatry, psychologa oraz psychiatry. Zawarta zostanie w niej również podstawowa wiedza dotycząca FAS. Kampania prowadzona będzie także w Internecie, na stronie www Fundacji Zdrowie Dziecka oraz na jej facebookowym profilu.

Działania kampanii inauguruje konferencja prasowa w formie moderowanej debaty, która odbywa się w Krakowie 9.09 o godzinie 11:09. Wzmożona ilość cyfr „9” w tej symbolicznej dacie, nawiązuje do dziewięciomiesięcznego okresu oczekiwania na narodziny dziecka. Konferencja odnosi się do głównego założenia kampanii, czyli zwrócenia uwagi na fakt, że najbliższe osoby z otoczenia kobiet w ciąży są współodpowiedzialne za ich postępowanie oraz zdrowie dziecka. Uczestnikami konferencji są m.in. prof. dr hab. med. A. Urbanik – Kierownik Katedry Radiologii CM UJ, dr n. med. K. Przybyszewska – Kierownik Oddziału i Poradni Gastroenterologicznej WSSDz im. św. Ludwika oraz M. Borkowska – Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Partner: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Partner Wspierający: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Patronat Honorowy: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Patronat Medialny: Magiczny Kraków, Radio Kraków, TVP Kraków, MTV 24

Zapraszamy do odwiedzania stron:

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Kampania społeczna informacyjno-edukacyjna