Regulamin serwisu internetowego Fundacji „Zdrowie Dziecka”


I. Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy działający pod adresem fundacja-zdrowie-dziecka.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony przez Fundację „Zdrowie Dziecka” z siedzibą w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000256178, zwaną dalej „Fundacją”.
  2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z serwisu.
  3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację.
  4. Serwis ponadto umożliwia wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online.
  5. Do wszelkich zdjęć, publikacji oraz plików graficznych umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.  Tylko materiały oznaczone „do pobrania”, „pobierz”, „wydrukuj”, „udostępnij” mogą być wykorzystane zgodnie z prawem. Znak słowny i graficzny Fundacji również są chronione.

 

II. Płatność online

  1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia działalności statutowej. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz Fundacji może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.
  2. Wszystkie należności muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561
  4. Darczyńca, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).
  5. Dostępne formy płatności:
   • Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

   • Przelewy elektroniczne
   • Przelewy tradycyjne
  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Darczyńcę kartą płatniczą Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Darczyńcy.
  2. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określa regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.bluemedia.pl przed rozpoczęciem płatności.

 

III. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
  2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
  3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Zdrowie Dziecka”;
   • kontakt z Fundacją możliwy jest pod numerem telefonu 12 285 07 44 i pod adresem e-mail: [email protected]
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
   • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
   • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
   • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
  3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
  4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.