Fundacja „Zdrowie Dziecka” w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2

 S T A T U T     F U N D A C J I

(Tekst jednolity)

  

I. Postanowienia ogólne.

 §1.

 1.  Fundacja   „Zdrowie Dziecka” zwana w dalszych postanowieniach Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym dokonanym przez notariusza.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszym Statutem.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

   § 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

 § 4.

Ministrem właściwym – z woli Fundatorów – jak i z uwagi na cele Fundacji – jest Minister Zdrowia.

 § 5.

Fundacja używa pieczątki okrągłej z napisek w otoku – “Fundacja Zdrowie Dziecka”.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

     § 6.

Celem Fundacji jest rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, w szczególności poprzez:

 1. poprawę w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób dziecięcych,
 2. zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie dzieci,
 3. inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych,
 4. szkolenie kadr specjalistycznych, podnoszenia kwalifikacji wyższego i średniego personelu medycznego,
 5. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
 6. upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą,
 7. wyposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę.

§ 7.

1.      Cele Fundacji mogą być realizowane jako działalność społecznie użyteczna odpłatna lub nieodpłatna.

2.      Fundacja realizuje swoje cele podejmując następującą działalność:

 • ochrona i promocja zdrowia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o  charakterze edukacyjnym oraz prozdrowotnym wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia,
 • działalność na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia, w tym: m.in. zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia.
 • wspieranie programów edukacyjnych i badawczych służących rozwojowi diagnostyki i leczenia,
 • propagowanie i organizacja uczestnictwa personelu medycznego w międzynarodowych i krajowych sympozjach, zjazdach, konferencjach i szkoleniach,
 • organizacja i realizacja konferencji, szkoleń, kursów, zjazdów i innych przedsięwzięć szkoleniowo-naukowych,
 • działalność edukacyjną, szkoleniową, naukową oraz publikacyjną,
 • współpraca z instytucjami państwowymi, podmiotami prywatnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 • działalność na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia chorych,

 III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne wniesione przez Fundatorów w kwocie 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych), nieruchomości i ruchomości oraz inne   środki finansowe nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, zapisów i spadków,
 2. zbiórek i imprez publicznych,
 3. subwencji i dotacji osób prawnych oraz osób fizycznych,
 4. sponsoringu okolicznościowego i stałego,
 5. majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. działalności gospodarczej Fundacji,
 7. odsetek od środków finansowych lokowanych na kontach i lokatach bankowych.

§ 10.

Dochody uzyskane z darowizn, zapisów, spadków i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 11.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w dniu składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Władze Fundacji.

§ 12.

Władze Fundacji stanowią:

 1. Zgromadzenie Fundatorów.
 2. (uchylony).
 3. Zarząd Fundacji.

§ 13.

 1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Zgromadzenie Fundatorów tworzą osoby uprawnione w § 1 ust. 1 Statutu.
 3. (uchylony).

§ 14.

 

(uchylony).

§  15.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów  należy:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
 3. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz ocena rocznych sprawozdań finansowych i udzielenie absolutorium Zarządowi z jego rocznej działalności.
 5. Kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 6. Przedstawienie opinii w sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd.
 7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych Statutem.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji powołany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony i składa się z 2 do 9 osób.
 2. Fundator może być członkiem Zarządu.
 3. Fundatorom działającym łącznie służy prawo odwoływania Zarządu lub poszczególnych jego członków w każdym czasie.
 4. W czasie odwołanego członka Zarządu lub całego Zarządu – Fundatorzy powołują nowego członka Zarządu lub Zarząd Fundacji.
 5. Powołanie lub odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje zwykłą większością głosów Fundatorów.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów lub rezygnacji z pełnionej funkcji.
 7. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

§ 17.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Zarząd Fundacji w szczególności:
  • a/   reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością,
  • b/   sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  • c/   przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  • d/    (skreślony).
  • e/   tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne,
  • f/ ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji
  • g/   podejmuje decyzje w przedmiocie zmian statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 3. Zarząd Fundacji w razie potrzeby może powołać Biuro Fundacji. W tym przypadku Zarząd ustala jego organizację, powołuje jego Kierownika lub Dyrektora, ustala zakres praw i obowiązków oraz zasady wynagrodzenia.
 4. (skreślony).

§ 18.

Zarząd Fundacji może powołać w zależności od potrzeb – ciała doradcze.

§ 19.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnionych funkcji jak i swej działalności – wynagradzani lub nagradzani.

Wynagrodzenia lub nagrody przyznaje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 20.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§ 21.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie w tym   Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba uprawniona do tego przez Zarząd Fundacji.

V. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 22.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej statutowych celów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jednakże Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w części obejmującej działalność pożytku publicznego.
 2. Cały dochód uzyskiwany przez Fundację jest przeznaczany na realizację jej statutowych celów.
 3. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków (fundatorów), członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych poniżej “osobami bliskimi.”
 4. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków (fundatorów), członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej członków (fundatorów), członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż ma to miejsce w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 6. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie (fundatorzy), członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 23.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie :

 • wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Fundacji lub
 • nie wyodrębnionej – przez samą Fundację.

W wypadku powołania zakładu gospodarczego Zarząd Fundacji określi jego regulamin organizacyjny i zasady finansowania oraz gospodarki i ewidencji księgowej tej działalności jak i zasady wynagradzania pracowników.

§ 24.

W majątku i dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć na działalność gospodarczą nie więcej niż połowę środków będących w jego dyspozycji.

§ 25.

Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na nabywaniu akcji i udziałów w spółkach jak również na tworzeniu spółek z udziałami innych podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych.

VI.   Zmiana Statutu.

 § 26.

(skreślony).

 

§ 27.

Zmiana statutu może nastąpić na wniosek Zgromadzenia Fundatorów większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

VII. Likwidacja Fundacji.

 § 28.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, może być przeznaczony na:
 • cele realizacji zadań określonych statutem Fundacji,
 • zasilenie innych organizacji społecznych i fundacji działających na rzecz medycyny. 

§ 29.

 1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 2. Do obowiązków likwidatora należy powiadomienie właściwego Ministra oraz Sądu Rejestrowego oraz zlikwidowanie wszystkich należności i długów Fundacji.