1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Fundacja „Zdrowie Dziecka” w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2

 S T A T U T     F U N D A C J I

(Tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu
z dnia 25 czerwca 2020 r. )

  

I. Postanowienia ogólne.

 §1.

 1. Fundacja „Z d r o w i e D z i e c k a” zwana w dalszych postanowieniach Statutu „Fundacją” została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym dokonanym przez notariusza.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszym Statutem.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Strukturę i organy Fundacji określa Statut.

   § 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

 § 4.

Ministrem właściwym – z woli Fundatorów – jak i z uwagi na cele Fundacji – jest Minister Zdrowia.

 § 5.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku – Fundacja „Zdrowie Dziecka”.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

     § 6.

Celem Fundacji jest rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie.

 1. Poprawę w zakresie diagnostyki i terapii chorób dziecięcych.
 2. Zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie dzieci.
 3. Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych.
 4. Szkolenie kadr specjalistycznych, podnoszenia kwalifikacji wyższego i średniego personelu medycznego.
 5. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji.
 6. Upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą.

§ 7.

1.   Cele Fundacji mogą być realizowane jako działalność społecznie użyteczna odpłatna lub nieodpłatna.

2.   Fundacja realizuje swoje cele podejmując następującą działalność:

 • propagowanie i organizacja uczestnictwa personelu medycznego w międzynarodowych i krajowych sympozjach, zjazdach, konferencjach i szkoleniach,
 • popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki,
 • współpraca z instytucjami państwowymi, podmiotami prywatnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • działalność na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia chorych.

 III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne wniesione przez Fundatorów w kwocie 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych), nieruchomości i ruchomości oraz inne środki finansowe nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, zapisów i spadków,
 2. zbiórek i imprez publicznych,
 3. subwencji i dotacji osób prawnych i osób fizycznych,
 4. sponsoringu okolicznościowego i stałego,
 5. majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. działalności gospodarczej Fundacji,
 7. odsetek od środków finansowych lokowanych na kontach i lokatach bankowych.

§ 10.

Dochody uzyskane z darowizn, zapisów, spadków i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 11.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w dniu składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Władze Fundacji.

§ 12.

Władze Fundacji stanowią:

 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.

§ 13.

 1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Zgromadzenie Fundatorów tworzą osoby określone w § 1 ust. 1 Statutu.
 3. Prawa Fundatora wygasają z chwilą jego śmierci.
 4. Oprócz innych spraw wskazanych w Statucie, do praw i obowiązków Zgromadzenia Fundatorów należy:
  – powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
  – powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, niezależnie od uprawnień Rady Fundacji w tym zakresie,
  – zatwierdzanie uchwał Rady Fundacji o odwołaniu członka Zarządu Fundacji.
 5. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych Fundatorów.
 6. Zgromadzenie Fundatorów może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem e-maila. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zgromadzenia Fundatorów zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 14.

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Wynagrodzenie otrzymywane przez członków Rady Fundacji musi być zgodne z wymogami przewidzianymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
 4. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 (pięć) lat.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
  – Rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji, złożonej przez członka Rady Fundacji Fundatorom na piśmie,
  – Śmierci członka Rady Fundacji,
  – Powołania do składu Zarządu Fundacji,
  – Nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją,
  – Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Jeżeli skład Rady Fundacji zmniejszy się na skutek wygaśnięcia członkostwa członka Rady Fundacji poniżej dolnej granicy ilościowego składu Rady Fundacji, Fundatorzy na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy dokonają uzupełnienia składu Rady Fundacji. Przy czym kadencja powołanego w ten sposób członka Rady Fundacji ustaje z upływem okresu kadencji Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie. Członkowie Rady Fundacji mogą wyrazić zgodę na zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem
  e-maila. Skuteczne posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
 8. Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz do roku.
 9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 10. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym zastrzeżeniem, że do ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 11. Rada Fundacji może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem e-maila. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 12. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
  – żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  – dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§  15.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad Zarządem Fundacji.
 2. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz ocena rocznych sprawozdań finansowych i udzielenie absolutorium Zarządowi z jego rocznej działalności.
 4. Kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 5. Przedstawienie opinii w sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd.
 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych Statutem.
 7. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków. Przy czym powołanie lub odwołanie Zarządu lub członka Zarządu wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji powołany jest przez Radę Fundacji lub Fundatorów, z uwzględnieniem 15 ust. 7 składa się z 2 do 5 osób, tj. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 (pięć) lat.
 4. Fundator może być członkiem Zarządu.
 5. Do Zarządu nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania, członkostwo w Radzie Fundacji wygasa.
 6. Jeżeli skład Zarządu Fundacji zmniejszy się na skutek wygaśnięcia członkostwa członka Zarządu Fundacji poniżej dolnej granicy ilościowego składu Zarządu Fundacji, Rada Fundacji lub Fundatorzy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy dokonają uzupełnienia składu Zarządu Fundacji. Przy czym kadencja powołanego w ten sposób członka Zarządu Fundacji ustaje z upływem okresu kadencji Zarządu Fundacji.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
 • odwołania przez Fundatorów,
 • odwołania uchwałą Rady Fundacji zatwierdzoną przez Fundatorów,
 • rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Radzie Fundacji lub Fundatorom,
 • śmierci członka Zarządu,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

§ 17.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Zarząd Fundacji w szczególności:

a/   reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością,

b/   sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

c/   przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

d/    (skreślony).

e/   tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne,

f/  ustala wielkość zatrudnienia,  zasady wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji,

g/  decyduje w zakresie zwrotu członkom Rady Fundacji poniesionych przez nich i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracy Rady Fundacji, w tym zwrotu kosztów podróży,

h/ podejmuje decyzje w przedmiocie zmian statutu Fundacji, celów statutowych Fundacji oraz jej likwidacji, z uwzględnieniem § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 2.

 1. Zarząd co roku wykonuje sprawozdanie z działalności Fundacji, które przedkłada Radzie Fundacji do ostatniego dnia miesiąca marca.
 2. Zarząd Fundacji w razie potrzeby może powołać Biuro Fundacji. W tym przypadku Zarząd ustala jego organizację, powołuje jego Kierownika lub Dyrektora, ustala zakres praw i obowiązków oraz zasady wynagrodzenia.

§ 18.

Zarząd Fundacji może powołać w zależności od potrzeb  –  ciała doradcze.

§ 19.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnionych funkcji jak i swej działalności – wynagradzani lub nagradzani.
 2. Wynagrodzenia lub nagrody dla członków Zarządu Fundacji przyznaje Rada Fundacji, a dla członków Rady Fundacji – Zgromadzenie Fundatorów.

§ 20.

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, uwzględnieniem § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 2.
 2. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku gdy skład Zarządu jest dwuosobowy, głos Prezesa jest decydujący.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.

§ 21.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

V. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 22.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej statutowych celów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jednakże Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w części obejmującej działalność pożytku publicznego.
 2. Cały dochód uzyskiwany przez Fundację jest przeznaczany na realizację jej statutowych celów, pokrycie kosztów bieżącej działalności Fundacji oraz wynagrodzenia i nagrody wskazane w Statucie.
 3. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków (fundatorów), członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych poniżej „osobami bliskimi.”
 4. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków (fundatorów), członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej członków (fundatorów), członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż ma to miejsce w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 6. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie (fundatorzy), członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 23.

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie:
 • wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Fundacji lub
 • nie wyodrębnionej – przez samą Fundację.
 1. W wypadku powołania zakładu gospodarczego Zarząd Fundacji określi jego regulamin organizacyjny i zasady finansowania oraz gospodarki i ewidencji księgowej tej działalności jak i zasady wynagradzania pracowników.

§ 24.

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć na działalność gospodarczą nie więcej niż połowę środków będących w jego dyspozycji.

§ 25.

Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na nabywaniu akcji i udziałów w spółkach jak również na tworzeniu spółek z udziałami innych podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych.

VI. Zmiana Statutu.

 § 26.

(skreślony).

§ 27.

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji lub celów statutowych podejmuje Zarząd Fundacji, większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundatorów może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Fundacji o podjęcie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji.

VII.  Likwidacja Fundacji.

§ 28.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, większością dwóch trzecich głosów przy obecności połowy jego członków, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 3. Zgromadzenie Fundatorów może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Fundacji o podjęcie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, może być przeznaczony na:
 • cele realizacji zadań określonych statutem Fundacji,
 • zasilenie innych organizacji społecznych i fundacji działających na rzecz medycyny.

 § 29.

 1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 2. Do obowiązków likwidatora należy powiadomienie właściwego Ministra oraz Sądu Rejestrowego oraz zlikwidowanie wszystkich należności i długów Fundacji.