1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Misja i cele

Celem Fundacji Zdrowie Dziecka

jest rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, w szczególności w zakresie:

poprawy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób dziecięcych.

zwiększenia dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie dzieci.

inicjowania i promowania działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych.

szkolenia kadr specjalistycznych, podnoszenia kwalifikacji wyższego i średniego personelu medycznego.

inspirowania i  organizowania ruchu społecznego wokół celów Fundacji.

upowszechniania wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą.

Fundacja realizuje

swoje cele podejmując następującą działalność:

propagowanie i organizacja uczestnictwa personelu medycznego w międzynarodowych i krajowych sympozjach, zjazdach, konferencjach i szkoleniach,

organizacja i realizacja konferencji, szkoleń, kursów, zjazdów i innych przedsięwzięć szkoleniowo-naukowych,

edukacyjną, szkoleniową, naukową oraz publikacyjną,

popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki, terapii i diagnostyki,

w zakresie współpracy z instytucjami państwowymi, podmiotami prywatnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia chorych.